OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti HALE spol. s r.o., IČ: 16193806, se sídlem Praha 7, Dělnická 15/327, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 1499 (dále jen “Prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu, který je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.hale.cz (dále jen „Internetový obchod“).
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Internetového obchodu, jehož je Prodávající provozovatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při nákupu v Internetovém obchodu.
2. VOP blíže vymezují a práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníka, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), jak níže definována, uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem (dále jen „Kupující“) prostřednictvím Internetového obchodu.
3. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v čl. II. odst. 2. VOP, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
4. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definováno v čl. II. odst. 3. VOP, řídí se vztahy neupravené těmito VOP OZ, vyjma ustanovení § 2158 až § 2174 OZ, které se nepoužijí.
5. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám a že s nimi bez výhrad souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé uzavřené Kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
6. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
7. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
8. Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
Čl. II.
Vymezení pojmů
1. Prodávající – společnost HALE spol. s r. o., je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
2. Kupující – spotřebitel je každý kupující, na něhož se vztahuje ZOS a nejedná-li se o kupujícího uvedeného v čl. II. odst. 3. VOP.
3. Kupující – je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření Kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
4. Předmět koupě – předmětem koupě na základě Kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky Prodávajícím, kterým se uzavírá Kupní smlouva (dále též jen „Zboží“). Předmětem Kupní smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží, dovoz zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné v Internetovém obchodě jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o Zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy Kupující doručí objednávku Prodávajícímu. U Zboží je znázorněna aktuální dostupnost. Pokud je Zboží rozděleno na velikosti, typ, barvu či dle jiného atributu, dostupnost je vždy zobrazena u jednotlivých velikostí, typů barev apod. spolu s aktuálním počtem kusů na skladě. Zboží, které je označeno „Na dotaz“, není fyzicky skladem na prodejně Prodávajícího a o jeho dostupnosti bude Kupující informován na základě objednávky či e-mailového dotazu.
5. Kupní smlouva – je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření Kupní smlouvy je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na stránky jeho Internetového obchodu, Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail. Vzniklou Kupní smlouvu včetně dohodnuté kupní ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslaná objednávka Zboží Kupujícím Prodávajícímu a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
6. Cena zboží – má charakter ceny smluvní, veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH (Prodávající je plátcem DPH) (dále jen „Cena“). K Ceně je připočítáváno dopravné, balné, náklady na montáž a seřízení (dále společně jen „Další náklady“), a to podle pravidel stanovených níže v čl. II., III. těchto VOP. Internetový obchod obsahuje veškeré informace nutné k uzavření Kupní smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí Kupní smlouvy. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a Cenu Zboží.
7. Platební podmínky – Zboží bude Kupujícímu předáno až po úplném zaplacení Ceny a Dalších nákladů. Kupující může uhradit Cenu Zboží Prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti nebo platební kartou v provozovně Prodávajícího na adrese Dělnická 15, 170 00 Praha 7, v provozní době po-pá 8.00 – 17.00 hod.;
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v potvrzené Kupní smlouvě;
c) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, který mu bude za tímto účelem sdělen ze strany Prodávajícího (dále jen „Účet prodávajícího“).
V případě objednávky přesahující 10.000 Kč si Prodávající vyhrazuje právo na vyžádání zálohy Ceny po Kupujícím, kterou Kupující uhradí platebním příkazem na Účet prodávajícího, na základě vystavené zálohové faktury zaslané na e-mail Kupujícího. Výši zálohy je Prodávající oprávněn stanovit mezi 20 – 30% z celkové ceny objednávky.
8. Dárky k nákupu – dárek je hmotný drobný předmět či služba (např. přívěsek/, samolepky/triko/doprava zdarma atd.), která je od Prodávajícího poskytována v případě splnění určitých v Internetovém obchodě aktuálně popsaných podmínek Kupujícímu zdarma (dále jen „Dárek“). Na poskytnutí Dárku nevzniká Kupujícímu nárok a Prodávající je oprávněn jeho poskytnutí odmítnout.
Čl. III.
Postup při uzavření Kupní smlouvy
1. Objednávka Kupujícího je návrhem Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu Kupujícímu. Objednávka Kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Kupní smlouvy. Pokud Kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby, a nebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením Prodávajícího o expedici zakoupeného Zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky Prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny písemně s tím, že takové změny a doplňky jsou však účinné vůči Prodávajícímu až po odsouhlasení Prodávajícím prostřednictvím e-mailu.
2. Uzavřením Kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost Zboží Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou Cenu a Další náklady.
3. Prodávající dodá Zboží specifikované v objednávce Kupujícího na objednávkovém formuláři, který Kupující vyplňuje při objednání Zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího.
4. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu dodá bezvadné Zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou Kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.
5. Kupující je povinen převzít Zboží objednané a dodané v souladu s Kupní smlouvou a VOP. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Cenu Zboží a Další náklady řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v Kupní smlouvě a VOP.
6. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením Ceny Zboží včetně Dalších nákladů. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží Kupujícím.
Čl. IV.
Odstoupení od Kupní smlouvy
1. V souladu s § 1829 odst. 1 OZ má Kupující – spotřebitel (pro vyloučení pochybností Prodávající výslovně upozorňuje, že právo na odstoupení od Kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě má pouze spotřebitel) právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o:
a) Kupní smlouvu na jednu dodávku Zboží, ode dne převzetí Zboží,
b) Kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
c) Kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.
2. Zboží lze Kupujícím – spotřebitelem vrátit, jen pokud je nepoužité, nepoškozené, bez jakýchkoli úprav, v původním obalu a s označením o jeho koupi. Pokud již bylo Zboží jakkoli použito, o podmínkách vrácení rozhoduje Prodávající, jak je níže uvedeno v čl. IV. odst. 4. VOP. S tímto Kupující – spotřebitel uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí.
3. Kupující – spotřebitel je současně povinen v případě vrácení či výměny Zboží zajistit vlastním
nákladem přepis Zboží v centrální evidenci zpět na Prodávajícího. Teprve poté mu bude vrácena Cena Zboží či její poměrná část, nebo bude Zboží vyměněno.
4. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu prokazatelně oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje. V takovém případě Kupující – spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením Zboží. V případě, že je vrácené Zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty je Prodávající oprávněn takové Zboží k výměně nepřijmout, o čemž bezodkladně informuje Kupujícího a ten je povinen si na vlastní náklady Zboží opět převzít. V případě, že Prodávající objednává Zboží výlučně pro Kupujícího dle jeho specifického požadavku, které není skladem a je vysloveně na objednávku, toto Zboží nelze vrátit Prodávajícímu pokud se strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že Kupující – spotřebitel obdržel k nákupu Dárek a přeje si doručenou objednávku, či její část vrátit zpět ve 14-ti denní lhůtě od doručení Zboží, je je povinen Dárek navrátit společně s vraceným Zbožím. V opačném případě je Kupujícímu – spotřebiteli hodnota (cena) Dárku účtována. Více viz. čl. II. odst. 8. „dárky k nákupu“.
5. Postup při odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Kupní smlouvy:
a) Kupující – spotřebitel kontaktuje Prodávajícího prostřednictvím vyplněného formuláře, uvedené v příloze č. 2 těchto VOP, přiloženého do zpětně zaslaného balíku s vráceným Zbožím, nebo na adrese provozovny Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od Kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. Ceny Zboží a v případě území ČR i nákladů na dopravu Zboží do místa určeného Kupujícím).
b) Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí formuláře, a to bez zbytečného odkladu.
c) V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Kupující – spotřebitel Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel.
d) Peníze (tj. Ceny Zboží a v případě území ČR i nákladů na dopravu zboží do místa určeného Kupujícím) budou vráceny na uvedené číslo účtu Kupujícího – spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, nikoliv však dříve než Kupující – spotřebitel Zboží Prodávajícímu předá.
6. V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Kupní smlouvy v rámci států EU, Prodávající nevrací Kupujícímu – spotřebiteli náklady za dopravné. V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Kupní smlouvy objemných zásilek Prodávající nevrací Kupujícímu – spotřebiteli náklady za dopravné.
Čl. V.
Termín dodání a doprava
1. V případě, že se Kupující objednal objemnější zásilku, je cena dopravného závislá na rozměrech a váze zásilky. Ohledně ceny dopravného, je v tomto případě Kupující obratem po obdržení objednávky kontaktován Prodávajícím. U objemných zásilek je vyžadována platba za Další náklady předem na účet Prodávajícího. Prodávající na základě objednávky nejprve informuje Kupujícího o ceně dopravy a následně mu odešle fakturu k zaplacení. Po úhradě faktury je obratem objednána doprava a zásilka doručena dle možností dopravce. Doprava objemnější zásilky je vysloveně na objednávku. Toto Zboží lze vrátit, či vyměnit pouze na základě dohody s Prodávajícím. Kupujícímu v tomto případě nenáleží nárok na vrácení částky za dopravu.
2. Pokud je objednané Zboží skladem, probíhá expedice bezodkladně nebo ve lhůtě uvedené přímo v Internetovém obchodě. Dopravce doručí zásilku dle konkrétních podmínek dopravce a druhu zásilky. Pokud Zboží není skladem, Kupující je informován Prodejcem o termínu naskladnění. V případě změny dostupnosti/úplného vyprodání Zboží je Kupující informován ihned telefonicky, popř. e-mailem.
3. Částku za dopravné a balné, tj. Další náklady sdělí Prodávající Kupujícímu bezodkladně poté, co bude ze strany dopravce vypočtena, či bude stanovena dle údajů uvedených v Internetovém obchodě. Kupující bere na vědomí, že v případě Zboží, prodávaného v Internetovém obchodě se jedná převážně o nadměrné zásilky a cena Dalších nákladů neodpovídá standartním zásilkám zasílaným jednotlivými dopravci.
4. U všech dopravců je v případě platby na dobírku účtován poplatek za vybrání dobírky dle jejich podmínek.
5. Kupující je při převzetí zásilky se Zbožím od dopravce povinen zásilku prohlédnout a zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda balík nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud balík vykazuje znaky poškození, Kupující není povinen zásilku převzít a má právo ji odmítnout. Pokud Kupující takto poškozený balík převezme, Prodávající není zodpovědný za obsah zásilky či její stav.
Čl. VI.
Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád
1. Vyskytnou-li se po převzetí Zboží Kupujícím vady Zboží v záruční době, Kupující má právo uplatnit reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými zákony a činí 24 měsíců, s výjimkami uvedenými v popisu Zboží nebo stanovenými příslušným právním předpisem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží získává Kupující záruku novou. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.
2. Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 obč. zák.). Faktura za Zboží slouží současně jako záruční list. Kupující je povinen prohlédnout/zkontrolovat vybrané Zboží ihned po jeho dodání.
3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 OZ může Kupující – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.
4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Zboží Kupujícím – spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
5. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jde-li o vady Zboží, které byly způsobeny dopravou Zboží prováděnou Kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými Kupujícím.
6. Vadou Zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u textilních a umělých materiálů. Vadou nejsou rozdíly rozměrů Zboží v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného Zboží.
8. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl Kupující upozorněn písemně v Kupní smlouvě.
9. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, Kupující – jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité Zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.
10. Pro Kupujícího – jiný subjekt, než spotřebitele, se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení OZ následující:
a) výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení Kupní smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
b) při nepodstatném porušení Kupní smlouvy má kupující – jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Ceny Zboží, a to podle volby Prodávajícího,
c) při podstatném porušení Kupní smlouvy má Kupující – jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo na odstoupení od Kupní smlouvy.
11. Pokud Kupující po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci u dopravce. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.
12. Reklamaci Zboží může Kupující uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím reklamačního formuláře, který je volně ke stažení na internetové stránce Internetového obchodu a jeho doručením Prodávajícímu společně se Zbožím doporučeně či osobně. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího ve lhůtě 7 dnů. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím či uplynutí dodatečné lhůty pro jejich doplnění.
13. Prodávající rozhodne o reklamaci Kupujícího – spotřebitele v co nejkratší lhůtě, ve složitých případech do 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
14. Na Dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
15. Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:
a) při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního formuláře kopie faktury, doklad o předání Zboží (dodací list) a doklad o zaplacení Zboží, případně kopie objednávky z e-mailu;
b) Zboží bude předáno Prodávajícímu k reklamačnímu řízení čisté (důkladně vyčištěné, vyprané), kompletní, v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit Zboží při přepravě (Kupující zodpovídá za tento obal);
c) Zboží nesmí být mechanicky poškozeno Kupujícím; pokusy Kupujícího o opravu Zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci.
Čl. VII.
Ochrana osobních údajů
1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).
2. Odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:
a) Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje Kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo Kupujícího (dále i jen „osobní údaje Kupujícího“) v elektronické podobě,
b) osobní údaje Kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci Prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má Prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ, zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů Kupujícího,
c) osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností Prodávajícího a pro marketingové účely Prodávajícího,
d) osobní údaje Kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a přepravních společností z důvodu plnění Kupní smlouvy, a to podle toho, která z těchto společností bude provádět dopravu zboží Kupujícímu,
e) Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným Prodávajícím a právo na jejich opravu,
f) telefonní číslo a e-mail Kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu Kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může Prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby Prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li Prodávající takovému požadavku, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
4. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.
Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.
6. V případě pochybností Kupujícího o nakládání s osobními údaji ze strany prodávajícího se může Kupující obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů, ať už na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, nebo na emailu posta@uoou.cz. Podrobné informace o úřadu i o právech a povinnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.uoou.cz.
Čl. VIII.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
1. Jestli se nepodaří spor z Kupní smlouvy vyřešit přímo, má Kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
2. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
3. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
4. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
5. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
6. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského
sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na e¬mailovou adresu adr@mpo.cz.
7. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
8. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
9. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu vzniklého na základě kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Čl. IX.
Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies
1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení Kupujícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Čl. X.
Závěrečná ustanovení
1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) OZ.
2. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila.
3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
4. Zvláštní ujednání se Kupujícím učiněná v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP, která by s nimi byla v rozporu. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
5. VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.
6. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči Prodávajícímu vyplývající z Kupní smlouvy na třetí osobu. Kupující není oprávněn započíst si sví nároky vůči Prodávajícímu z Kupní smlouvy na dluhy Kupujícího vůči Prodávajícímu z Kupní smlouvy.
7. Přílohou č. 1 VOP je vzorový formulář pro reklamaci a přílohou č. 2 VOP vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.
8. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa sídla Dělnická 15, Holešovice, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty marek@hale.cz, telefon 777303303 Prodávající neposkytuje jiný prostředek on¬line komunikace.
V Praze dne 1.4. 2024
Příloha č. 1 – Formulář pro reklamaci
Adresát:
Uplatnění reklamace:
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:
Popis vad Zboží:
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:
Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:
Podpis:
Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od Smlouvy
Adresát:
Tímto prohlašuji, že odstupuji od Kupní smlouvy:
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

Kupující, který je spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu Prodávajícího nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě Kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě Kupní smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.
Toto odstoupení oznámí Kupující Prodávajícímu písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.
Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.
Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, kupní cenu dodaného zboží, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
Datum:
Podpis:

Reklamační řád
pro vyřizování práv z odpovědnosti za vady

společnosti HALE spol. s r.o.,

IČO: 16193806, se sídlem Praha 7, Dělnická 15/327, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 1499

(dále jen „Společnost“)

 1. Reklamace za vady zboží se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zák č. 89/2012 občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

 2. Práva z odpovědnosti za vady týkající se jakosti a stanovených vlastností zboží lze uplatnit ve lhůtě stanovené ve smlouvě., jinak ve lhůtě:

 • 24 měsíců v případě prodeje zboží spotřebiteli,

 • 12 měsíců v případě prodeje zboží jiné osobě, nežli spotřebiteli, zejména, nikoli však výlučně podnikateli;

 • stanovené v dokumentech přímo u zboží.

 1. Záruční doba počíná běžet dnem předání zásilky se zbožím, či jeho samostatně předané části. Společnost ručí pouze v tom případě, že zboží bude řádně a v souladu s kupní smlouvou užíváno a udržováno.

 2. Smlouva uzavřená mezi kupujícím a Společností může záruční doby uvedené v odstavci 2 upravit odchylně. Pokud řádně uzavřená smlouva mezi kupujícím a Společností upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva – v ostatních otázkách příslušnou smlouvou neřešených se uplatní tento reklamační řád.

 3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

 4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží nebo jeho část užívat pro vady, za které odpovídá Společnost.

 5. Práva z vadného plnění se řídí OZ, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174b. Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

 6. V souladu s výše uvedenými ustanovemmi OZ náleží Kupujícímu – spotřebiteli zejména následující práva:

 • Výměna zboží

Výměnu zboží v důsledku existence vady při převzetí zboží může požadovat kupující vždy, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s opravou věci nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být vada odstraněna opravou bez značných obtíží pro kupujícího.

 • Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží kupujícímu právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že Společnost není schopna zboží opravit, případně, že oprava je nepřiměřeně nákladná, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady, je Společnost oprávněna informovat kupujícího o odmítnutí opravy. V takovém případě bude Společnost kupujícího neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

 • Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:

 • Společnost odmítla odstranit vadu nebo ji neodstranila v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;

 • Společnost není Společnost schopna odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží kupující řádně používat, nebo Společnost není schopna zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo

 • zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách);

 • vada je podstatným porušením smlouvy;

 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo

 • z prohlášení Společnosti či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace) nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

 • Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz může kupující požadovat pouze za předpokladu, že:

 • Společnost vady odmítla odstranit nebo je neodstranila v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;

 • Společnost není schopna odstranit vadu, pro kterou nemůže Kupuj ící zboží řádně

používat, nebo není schopna zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo

 • zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo

 • vada je podstatným porušením smlouvy;

 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží);

 • z prohlášení Společnosti či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace) nebo bez značných obtíží pro kupujícího; nebo

 • vada byla způsobena nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Společností; případně byla-li vada způsobena v důsledku nedostatku v návodu, který jsme vám spolu se zbožím poskytli.

Právo na odstoupení od smlouvy vám nenáleží, je-li vada zboží nevýznamná.

 1. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že kupující – spotřebitel vrátí věc v tom stavu, v jakém ji obdržel. Výjimkou jsou případy, kdy:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

 • kupující použil zboží ještě před objevením vady;

 • kupující nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

 • kupující věc prodal ještě před objevením vady, spotřeboval ji, anebo pozměnil při obvyklém použití.

 1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

 • kupující vadu sám způsobil; nebo

 • se jedná o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavřem kupní smlouvy; nebo

 • uplynula záruční doba.

 1. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury, doklad o předání zboží (dodací list) a doklad o zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně prostřednictvím vyplnění reklamačního formuláře, který je přílohou všeobecných obchodních podmínek Společnosti. V tomto oznámení musí kupující popsat zboží, uvést zjištěné vady, popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Současně musí reklamované zboží doručit Společnosti, a to na osobně nebo prostřednictvím doručovací služby na adresu provozovny Společnosti: Dělnická 15,170 00 Praha 7, v provozní době po-pá 00 – 17.00 hod.

 3. Při vyřízení reklamace vydá Společnost kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 4. Rozhodnutí o uznání reklamace provede pověřený pracovník Společnosti v místě provozovny Společnosti bez zbytečného odkladu. Odpovědná osoba Společnosti prověří uplatnění reklamace kupujícího a rozhodne o způsobu vyřízení a termínu splnění dané reklamace v době stanovené OZ.

 5. Bylo-li reklamované zboží jakýmkoli způsobem zjevně poškozeno kupujícím, pověřený pracovník Společnosti má právo namístě tuto reklamaci uznat jako neoprávněnou. V takovém případě jdou veškeré náklady spojené s vyřizováním reklamace k tíži kupujícího.

 6. Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.4.2024 

 

HALE spol. s r.o. 

Petr Marek, jednatel

Reklamační řád ke stažení zde

Všeobecné obchodní podmíky ke stažení zde