OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti HALE spol. s r.o., IČ: 16193806, se sídlem Praha 7, Dělnická 15/327, PSČ
170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 1499
(dále jen “Prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu, který
je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.hale.cz (dále
jen „Internetový obchod“).

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Internetového obchodu, jehož je Prodávající
provozovatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při nákupu v Internetovém   obchodu.
2. VOP blíže vymezují a práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníka, vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), jak níže definována,
uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem (dále jen „Kupující“) prostřednictvím Internetového obchodu.
3. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v čl. II. odst. 2. VOP, řídí se vztahy neupravené
těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem
č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
4. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definováno v čl. II. odst. 3. VOP, řídí se
vztahy neupravené těmito VOP OZ, vyjma ustanovení § 2158 až § 2174 OZ, které se nepoužijí.
5. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je
mu znám a že s nimi bez výhrad souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé uzavřené Kupní
smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
6. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
7. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
8. Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Čl. II.
Vymezení pojmů

1. Prodávající – společnost HALE spol. s r. o., je právnická osoba, která při uzavírání a plnění
Kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo dodává Kupujícímu
výrobky nebo poskytuje služby.
2. Kupující – spotřebitel je každý kupující, na něhož se vztahuje ZOS a nejedná-li se
o kupujícího uvedeného v čl. II. odst. 3. VOP.
3. Kupující – je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření Kupní smlouvy je
z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo
samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo
obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se
považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo
obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem
nebo na účet podnikatele.
4. Předmět koupě – předmětem koupě na základě Kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném
potvrzení objednávky Prodávajícím, kterým se uzavírá Kupní smlouva (dále též jen „Zboží“).
Předmětem Kupní smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží, dovoz zboží ani výnos zboží
do patra. Informace o zboží dostupné v Internetovém obchodě jsou uváděny podle aktuálně
dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o Zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy
Kupující doručí objednávku Prodávajícímu. U Zboží je znázorněna aktuální dostupnost. Pokud je
Zboží rozděleno na velikosti, typ, barvu či dle jiného atributu, dostupnost je vždy zobrazena u
jednotlivých velikostí, typů barev apod. spolu s aktuálním počtem kusů na skladě. Zboží, které je
označeno „Na dotaz“, není fyzicky skladem na prodejně Prodávajícího a o jeho dostupnosti bude
Kupující informován na základě objednávky či e-mailového dotazu.
5. Kupní smlouva – je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření Kupní smlouvy je umístění
nabízeného Zboží Prodávajícím na stránky jeho Internetového obchodu, Kupní smlouva vzniká
odesláním objednávky Kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí
Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail.
Vzniklou Kupní smlouvu včetně dohodnuté kupní ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody
obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je
Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s
ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Není-li Kupujícím
spotřebitel, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslaná objednávka Zboží Kupujícím
Prodávajícímu a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu
Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se
seznámil s těmito VOP včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP a reklamační
řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má
možnost se s nimi seznámit. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, na
základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se
výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo
celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření
Kupní smlouvy nedojde.
6. Cena zboží – má charakter ceny smluvní, veškeré ceny jsou uváděny včetně
DPH (Prodávající je plátcem DPH) (dále jen „Cena“). K Ceně je připočítáváno dopravné, balné,
náklady na montáž a seřízení (dále společně jen „Další náklady“), a to podle pravidel stanovených
níže v čl. II., III. těchto VOP. Internetový obchod obsahuje veškeré informace nutné k uzavření
Kupní smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí Kupní smlouvy.
Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a Cenu Zboží.
7. Platební podmínky – Zboží bude Kupujícímu předáno až po úplném zaplacení Ceny a
Dalších nákladů. Kupující může uhradit Cenu Zboží Prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti nebo platební kartou v provozovně Prodávajícího na adrese Dělnická 15, 170
00 Praha 7, v provozní době po-pá 8.00 – 17.00 hod.;
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v potvrzené Kupní smlouvě;
c) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, který mu bude za tímto účelem sdělen ze
strany Prodávajícího (dále jen „Účet prodávajícího“).
V případě objednávky přesahující 10.000 Kč si Prodávající vyhrazuje právo na vyžádání zálohy Ceny
po Kupujícím, kterou Kupující uhradí platebním příkazem na Účet prodávajícího, na základě
vystavené zálohové faktury zaslané na e-mail Kupujícího. Výši zálohy je Prodávající oprávněn
stanovit mezi 20 – 30% z celkové ceny objednávky.
8. Dárky k nákupu – dárek je hmotný drobný předmět či služba (např. přívěsek/,
samolepky/triko/doprava zdarma atd.), která je od Prodávajícího poskytována v případě splnění
určitých v Internetovém obchodě aktuálně popsaných podmínek Kupujícímu zdarma (dále jen
„Dárek“). Na poskytnutí Dárku nevzniká Kupujícímu nárok a Prodávající je oprávněn jeho
poskytnutí odmítnout.

Čl. III.
Postup při uzavření Kupní smlouvy

1. Objednávka Kupujícího je návrhem Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací
tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího doručeným
prostřednictvím e-mailu Kupujícímu. Objednávka Kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze
strany Prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou
seznámit. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti
vyplývající z uzavřené Kupní smlouvy. Pokud Kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby,
a nebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem nejpozději před
oznámením Prodávajícího o expedici zakoupeného Zboží. Změny a doplňky v již učiněné
objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky Prodávajícím či po této akceptaci, musí být
učiněny písemně s tím, že takové změny a doplňky jsou však účinné vůči Prodávajícímu až po
odsouhlasení Prodávajícím prostřednictvím e-mailu.
2. Uzavřením Kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost Zboží Kupujícímu odevzdat a
Kupujícímu povinnost Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou Cenu a Další
náklady.
3. Prodávající dodá Zboží specifikované v objednávce Kupujícího na objednávkovém
formuláři, který Kupující vyplňuje při objednání Zboží, která je potvrzena závazným potvrzením
objednávky ze strany Prodávajícího.
4. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu dodá bezvadné Zboží v souladu s platným právním
řádem České republiky, a to na adresu udanou Kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.
5. Kupující je povinen převzít Zboží objednané a dodané v souladu s Kupní smlouvou a VOP.
Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Cenu Zboží a Další náklady řádně a včas v souladu
s podmínkami dohodnutými v Kupní smlouvě a VOP.
6. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením Ceny Zboží včetně
Dalších nákladů. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení Zboží přechází na Kupujícího
převzetím Zboží Kupujícím.

Čl. IV.
Odstoupení od Kupní smlouvy

1. V souladu s § 1829 odst. 1 OZ má Kupující – spotřebitel (pro vyloučení pochybností
Prodávající výslovně upozorňuje, že právo na odstoupení od Kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě má
pouze spotřebitel) právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí
věty běží, jde-li o:
a) Kupní smlouvu na jednu dodávku Zboží, ode dne převzetí Zboží,
b) Kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí,
ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
c) Kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne
převzetí první dodávky Zboží.
2. Zboží lze Kupujícím – spotřebitelem vrátit, jen pokud je nepoužité, nepoškozené, bez
jakýchkoli úprav, v původním obalu a s označením o jeho koupi. Pokud již bylo Zboží jakkoli
použito, o podmínkách vrácení rozhoduje Prodávající, jak je níže uvedeno v čl. IV. odst. 4. VOP.
S tímto Kupující – spotřebitel uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí.
3. Kupující – spotřebitel je současně povinen v případě vrácení či výměny Zboží zajistit vlastním
nákladem přepis Zboží v centrální evidenci zpět na Prodávajícího. Teprve poté mu bude vrácena Cena
Zboží či její poměrná část, nebo bude Zboží vyměněno.
4. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud
Kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu prokazatelně oznámení, že od Kupní
smlouvy odstupuje. V takovém případě Kupující – spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením
Zboží. V případě, že je vrácené Zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky
opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty je Prodávající oprávněn takové Zboží k výměně
nepřijmout, o čemž bezodkladně informuje Kupujícího a ten je povinen si na vlastní náklady Zboží
opět převzít. V případě, že Prodávající objednává Zboží výlučně pro Kupujícího dle jeho specifického
požadavku, které není skladem a je vysloveně na objednávku, toto Zboží nelze vrátit
Prodávajícímu pokud se strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že Kupující – spotřebitel
obdržel k nákupu Dárek a přeje si doručenou objednávku, či její část vrátit zpět ve 14-ti denní lhůtě
od doručení Zboží, je je povinen Dárek navrátit společně s vraceným Zbožím. V opačném případě je
Kupujícímu – spotřebiteli hodnota (cena) Dárku účtována. Více viz. čl. II. odst. 8. „dárky k nákupu“.
5. Postup při odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Kupní smlouvy:
a) Kupující – spotřebitel kontaktuje Prodávajícího prostřednictvím vyplněného formuláře,
uvedené v příloze č. 2 těchto VOP, přiloženého do zpětně zaslaného balíku s vráceným
Zbožím, nebo na adrese provozovny Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od
Kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz
(tj. Ceny Zboží a v případě území ČR i nákladů na dopravu Zboží do místa určeného
Kupujícím).
b) Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí formuláře, a to bez zbytečného odkladu.
c) V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Kupní smlouvy, zašle nebo předá
Kupující – spotřebitel Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů
od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel.
d) Peníze (tj. Ceny Zboží a v případě území ČR i nákladů na dopravu zboží do místa
určeného Kupujícím) budou vráceny na uvedené číslo účtu Kupujícího – spotřebitele do
čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, nikoliv však dříve než Kupující –
spotřebitel Zboží Prodávajícímu předá.
6. V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Kupní smlouvy v rámci států EU,
Prodávající nevrací Kupujícímu – spotřebiteli náklady za dopravné. V případě odstoupení Kupujícího
– spotřebitele od Kupní smlouvy objemných zásilek Prodávající nevrací Kupujícímu – spotřebiteli
náklady za dopravné.

Čl. V.
Termín dodání a doprava

1. V případě, že se Kupující objednal objemnější zásilku, je cena dopravného závislá na
rozměrech a váze zásilky. Ohledně ceny dopravného, je v tomto případě Kupující obratem po
obdržení objednávky kontaktován Prodávajícím. U objemných zásilek je vyžadována platba za Další
náklady předem na účet Prodávajícího. Prodávající na základě objednávky nejprve informuje
Kupujícího o ceně dopravy a následně mu odešle fakturu k zaplacení. Po úhradě faktury je obratem
objednána doprava a zásilka doručena dle možností dopravce. Doprava objemnější zásilky je
vysloveně na objednávku. Toto Zboží lze vrátit, či vyměnit pouze na základě dohody s Prodávajícím.
Kupujícímu v tomto případě nenáleží nárok na vrácení částky za dopravu.
2. Pokud je objednané Zboží skladem, probíhá expedice bezodkladně nebo ve lhůtě uvedené
přímo v Internetovém obchodě. Dopravce doručí zásilku dle konkrétních podmínek dopravce a druhu
zásilky. Pokud Zboží není skladem, Kupující je informován Prodejcem o termínu naskladnění. V
případě změny dostupnosti/úplného vyprodání Zboží je Kupující informován ihned telefonicky, popř.
e-mailem.
3. Částku za dopravné a balné, tj. Další náklady sdělí Prodávající Kupujícímu bezodkladně poté,
co bude ze strany dopravce vypočtena, či bude stanovena dle údajů uvedených v Internetovém
obchodě. Kupující bere na vědomí, že v případě Zboží, prodávaného v Internetovém obchodě se jedná
převážně o nadměrné zásilky a cena Dalších nákladů neodpovídá standartním zásilkám zasílaným
jednotlivými dopravci.
4. U všech dopravců je v případě platby na dobírku účtován poplatek za vybrání dobírky dle
jejich podmínek.
5. Kupující je při převzetí zásilky se Zbožím od dopravce povinen zásilku prohlédnout a
zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda balík nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola
se netýká obsahu zásilky. Pokud balík vykazuje znaky poškození, Kupující není povinen zásilku
převzít a má právo ji odmítnout. Pokud Kupující takto poškozený balík převezme, Prodávající není
zodpovědný za obsah zásilky či její stav.

Čl. VI.

Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád
1. Vyskytnou-li se po převzetí Zboží Kupujícím vady Zboží v záruční době, Kupující má právo
uplatnit reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými zákony a činí 24 měsíců, s
výjimkami uvedenými v popisu Zboží nebo stanovenými příslušným právním předpisem. Záruční
doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží získává
Kupující záruku novou. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.
2. Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady (záruka za
jakost při převzetí dle § 2161 obč. zák.). Faktura za Zboží slouží současně jako záruční list. Kupující
je povinen prohlédnout/zkontrolovat vybrané Zboží ihned po jeho dodání.
3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 OZ může Kupující – spotřebitel požadovat i dodání
nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze
součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od
Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Kupující –
spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její
součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její
součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo
že by zjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.
4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Zboží Kupujícím – spotřebitelem, má
se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
5. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jde-li o vady Zboží, které byly způsobeny
dopravou Zboží prováděnou Kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými
Kupujícím.
6. Vadou Zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u textilních a umělých materiálů.
Vadou nejsou rozdíly rozměrů Zboží v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá
Prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
7. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného Zboží.
8. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým
užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou
manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl Kupující upozorněn písemně v Kupní
smlouvě.
9. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí, Kupující – jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité
Zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od
převzetí.
10. Pro Kupujícího – jiný subjekt, než spotřebitele, se v případě vadného plnění sjednává odchylně
od příslušných ustanovení OZ následující:
a) výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení
Kupní smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
b) při nepodstatném porušení Kupní smlouvy má kupující – jiný subjekt právo na odstranění
vady anebo přiměřenou slevu z Ceny Zboží, a to podle volby Prodávajícího,
c) při podstatném porušení Kupní smlouvy má Kupující – jiný subjekt právo na přiměřenou
slevu z Ceny Zboží nebo na odstoupení od Kupní smlouvy.
11. Pokud Kupující po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo
k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci u dopravce. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději
do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém
byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně
doložit jiným způsobem.
12. Reklamaci Zboží může Kupující uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím reklamačního
formuláře, který je volně ke stažení na internetové stránce Internetového obchodu a jeho doručením
Prodávajícímu společně se Zbožím doporučeně či osobně. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je
pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace
(části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů
od Kupujícího ve lhůtě 7 dnů. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů
Kupujícím či uplynutí dodatečné lhůty pro jejich doplnění.
13. Prodávající rozhodne o reklamaci Kupujícího – spotřebitele v co nejkratší lhůtě, ve složitých
případech do 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží, která je
zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající
s Kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
14. Na Dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva
spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné
legislativy ČR.
15. Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:
a) při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí
tohoto reklamačního formuláře kopie faktury, doklad o předání Zboží (dodací list) a
doklad o zaplacení Zboží, případně kopie objednávky z e-mailu;
b) Zboží bude předáno Prodávajícímu k reklamačnímu řízení čisté (důkladně vyčištěné,
vyprané), kompletní, v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit Zboží
při přepravě (Kupující zodpovídá za tento obal);
c) Zboží nesmí být mechanicky poškozeno Kupujícím; pokusy Kupujícího o opravu Zboží
jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci.

Čl. VII.
Ochrana osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).
2. Odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění
informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:
a) Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje
Kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a
telefonní číslo Kupujícího (dále i jen „osobní údaje Kupujícího“) v elektronické
podobě,
b) osobní údaje Kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci Prodávajícího nebo
zpracovatel osobních údajů, se kterým má Prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování
osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ, zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů
Kupujícího,
c) osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností
Prodávajícího a pro marketingové účely Prodávajícího,
d) osobní údaje Kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního
zpracovatele osobních údajů a přepravních společností z důvodu plnění Kupní smlouvy,
a to podle toho, která z těchto společností bude provádět dopravu zboží Kupujícímu,
e) Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům
zpracovávaným Prodávajícím a právo na jejich opravu,
f) telefonní číslo a e-mail Kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu Kupujícího se
zpracováváním těchto údajů.
3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může
Prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu §
21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou
jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby
Prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li Prodávající takovému požadavku, má Kupující
právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
4. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním
plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.
5. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.
6. V případě pochybností Kupujícího o nakládání s osobními údaji ze strany prodávajícího se
může Kupující obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů, ať už na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora
27, Praha 7, PSČ 170 00, nebo na emailu posta@uoou.cz. Podrobné informace o úřadu i o právech a
povinnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny na webových
stránkách www.uoou.cz.

Čl. VIII.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Jestli se nepodaří spor z Kupní smlouvy vyřešit přímo, má Kupující právo na mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu.
2. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a
spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a
obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
3. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line
formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
4. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího
poprvé.
5. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde
může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
6. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského
sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou
adresu adr@mpo.cz.
7. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
8. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
9. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu vzniklého na základě kupní smlouvy
je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Čl. IX.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na
elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu
ve smyslu čl. 13 nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím
zvláštního dokumentu.
2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení Kupujícího
plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení

1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) OZ.
2. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem. Pokud vztah založený Kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany,
kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v
případě neexistence volby práva jinak použila.
3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.
4. Zvláštní ujednání se Kupujícím učiněná v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
těchto VOP, která by s nimi byla v rozporu. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
5. VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro
veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto
VOP. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv
na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.
6. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči
Prodávajícímu vyplývající z Kupní smlouvy na třetí osobu. Kupující není oprávněn započíst si sví
nároky vůči Prodávajícímu z Kupní smlouvy na dluhy Kupujícího vůči Prodávajícímu z Kupní
smlouvy.
7. Přílohou č. 1 VOP je vzorový formulář pro reklamaci a přílohou č. 2 VOP vzorový formulář
pro odstoupení od Kupní smlouvy.
8. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa sídla Dělnická 15, Holešovice, 170 00 Praha 7, adresa
elektronické pošty marek@hale.cz, telefon 777303303 Prodávající neposkytuje jiný prostředek online
komunikace.
V Praze dne 1.4. 2024
Příloha č. 1 – Formulář pro reklamaci
Adresát:
Uplatnění reklamace:
Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo
uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých
kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
Datum:
Podpis:
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:
Popis vad Zboží:
Navrhovaný způsob pro
vyřízení reklamace:
Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od Smlouvy
Adresát:
Tímto prohlašuji, že odstupuji od Kupní smlouvy:
Kupující, který je spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu
Prodávajícího nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené Kupní
smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do
čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě Kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží
nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části
zboží, a v případě Kupní smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně,
ode dne dodání první dodávky.
Toto odstoupení oznámí Kupující Prodávajícímu písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo
elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.
Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od ní
obdržel.
Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, kupní cenu dodaného zboží, které
od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než
nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na
dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět
nebo než Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
Datum:
Podpis:
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace Zboží, kterého se
Smlouva týká:
Způsob pro navrácení
obdržených finančních
prostředků, případně uvedení
čísla bankovního účtu: