HALE, spol. s r.o.

 

Požadavky na tachografové kotoučky a termopásky do digitálních tachografů pro kontrolu osádek vozidel jsou stanoveny dohodou AETR - Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě.

Tyto požadavky jsou naleznete v zák. č.80/1994 Sb., částka 28. Strana 924, zák.č.80/1994, písmeno C, citace:

Vytištěné záznamy na záznamových listech - na každém listě musí být vytištěny tyto údaje:

 • jméno nebo značka výrobce a adresa
 • schvalovací značka pro vzor listu
 • schvalovací značka pro typ nebo typy přístrojů, pro které je list použitelný
 • horní hranice přístrojem registrované rychlosti

Tento zákon se zabývá i schvalovací značkou a štítkem kontrolního zařízení. Strana 925, zák.č.80/1994, bod 1, citace:

1. Schvalovací značka sestává:

a) z obdélníku, ve kterém je písmeno "e" a rozlišovací číslo té země, která vystavila osvědčení o schválení, a to:

SRN     1       Jugoslávie     10
Francie 2 Velká Británie 11
Itálie 3 Rakousko 12
Nizozemí 4 Lucembursko 13
Švédsko 5 Norsko 16
Belgie 6 Dánsko 18
Česká Republika 8 Slovensko 27
Španělsko 9 Slovinsko 26
Polsko 20 Portugalsko 21
Ruská federace 22 Bělorusko 28
Řecko 23 Estonsko 29
Irsko 24 Moldávie 30
Chorvatsko 25

2. Schvalovací značka je připojena na popisový štítek každého přístroje a na každý záznamový list. Musí být nesmazatelná a dobře čitelná..."

Z výše zmíněného jasně vyplývá, že záznamové zařízení a záznamový list musí splňovat následující společné prvky:

1. na záznamovém zařízení a záznamovém listu musí být stejná homologační značka státu, např. e11
2. na záznamovém zařízení a záznamovém listu musí být stejná značka typu tachografu, např. 0018
(počet nul před číslem není směrodatný)

Příklad zde.

Dohoda AETR, ani legislativa ČR nikde neudává povinost používat pro značku tachografu stejnou značku kotouče, tedy např. není pravda, že by v tachografech V/R směly být pouze kotouče V/R!

Kategorie vozidel

N2 - vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností nepřevyšující 12t

N3 - dtto s největší povolenou hmotností větší než 12t

M2 - vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu osob s více než 9 sedadly včetně řidiče s největší povolenou hmotností nepřevyšující 5t

M3 - dtto největší povolenou hmotností větší než 5t

Omezovače rychlosti - platnost od 1.1.2005

Od ledna 2005 dochází k rozšíření kategorií vozidel, které musí být povinně vybaveny omezovačem rychlosti. Jedná se především o automobily nad 3,5t a o autobusy a autokary v hmotnostní kategorii, na niž se dosud tato povinnost nevztahovala.

Termíny instalace omezovačů rychlosti

Pro nově registrovaná vozidla a pro vozidla dříve registrovaná kategorie M2, kategorie M3 s největší povolenou hmotností větší než 5t, ale nepřesahující 10t a vozidla kategorie N2:

a) registrovaná po 1.1.2005
b) registrovaná od 1.10.2001 do 1.1.2005

Tato povinnost se vztahuje na vozidla, která byla v uvedeném termínu uvedena do provozu, a která jsou tedy v současné době provozována na veřejných komunikacích.

Rychlostní limity

M2 a M3 100 km/h
N2 a N3 90 km/h

Technické podmínky

Omezovače rychlosti musí splňovat technické podmínky směrnice 92/24/ES a mohou být instalovány pouze pověřenými subjekty

Povinnost výbavy vozidel tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče podle data jejich prvního uvedení do provozu

Od 1.5.2006 musí být vozidlo vybaveno digitálním tachografem, pokud je po tomto datu uváděno do provozu v ČR.


uvedení do provozu - KATEGORIE 1.7.1972 až 30.6.1984 1.7.1984 až 31.12.1989 1.1.1990 až 30.6.2001 od 1.7.2001
M1 - - - "EC" - při největší povolené hmotnosti soupravy nad 3,50 t - kromě vj
M2 "TC" - nad 7,00 t .... - nad 40km/h-1 mimo městské autobusy "TC1" - nad 7 t - nad 40km/h-1 mimo městské autobusy "EC" - kromě vj "EC" - při největší povolené hmotnosti soupravy nad 3,50 t - kromě vj
M3 "TC" - nad 40km/h-1 mimo městské autobusy "TC1" - nad 40km/h-1 mimo městské autobusy "EC" - kromě vj "EC" - kromě vj
N1 - - "EC" - při největší povolené hmotnosti soupravy nad 3,50 t - kromě vj - pro vozidla uvedená do provozu po 5.4.1995 a provozovaná v mezinár. silniční dopravě "EC" - při největší povolené hmotnosti soupravy nad 3,50 t - kromě vj
N2 "TC" - nad 7,00 t - nad 40km/h-1 "TC1" - nad 7,00 t - nad 40km/h-1 "EC" - kromě vj "EC" - kromě vj
N3 "TC" - nad 40km/h-1 "TC1" - nad 40km/h-1 "EC" - kromě vj "EC" - kromě vj

Vysvětlivky:

- povinnost vybavení vozidla tachografem nebo jiným kontrolním záznamovým zařízením se vztahuje i na vozidla kategorie M1 a N1, která jsou vybavena spojovacím zařízením v případě, že největší povolená hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3,50t.
"TC" - nehomologovaný tachograf, který včetně jeho náhonu musí být u nákladních automobilů a autobusů plombován; to neplatí pro tachografy s elektrickým pohonem; .....
"TC1" - shodné s "TC", avšak tachograf jakož i jeho pohon musí být možné u vozidel všech kategorií zaplombovat.
"EC" - tachograf homologovaný podle nařízení Rady EHS č.3821/85 a označený homologační značkou, musí být ověřen nejméně jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a registrovaným ministerstvem a musí být včetně jeho pohonu zaplombován. Pokud je tento tachograf nebo elektronické kontrolní záznamové zařízení namontováno ve vozidlech, kde není jeho použití předepsáno, musí být ověřen ÚNMZ nejméně jednou za pět let.
vj - vozidla, na něž se nevztahuje povinnost vybavení tachografem:

 • vozidla určená pro přepravu nákladů, jejichž největší povolená hmotnost včetně největší povolené hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3,50t.
 • vozidla pro přepravu cestujících, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určena pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
 • vozidla používaná pro přepravu cestujících na pravidelných linkách, kde délka tratě této linky nepřesahuje 50km
 • vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 30km/h
 • vozidla používaná nebo řízená ozbrojenými silami, civilní obranou, jednotkami požární ochrany a Policií České Republiky
 • vozidla používaná pro zvláštní účely, tj. na údržbu a opravy kanalizací, vody, plynu a elektřiny, údržbu a kontrolu silnic, odvoz a likvidaci odpadků, telegrafní a telefonní služby, přepravu poštovních zásilek, rozhlasové a televizní vysílání a detekce rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů
 • vozidla používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích
 • specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely
 • vozidla přepravující cirkus a lunapark
 • speciální havarijní vozidla
 • vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby a nová nebo přestavěná vozidla, která ještě nebyla uvedena do provozu
 • vozidla používaná pro nekomerční přepravu nákladů pro osobní užití
 • vozidla používaná pro svoz mléka z farem a zpětnou přepravu kontejnerů ne mlého nebo mléčných výrobků určených pro krmení dobytka na farmy

PTB pro MKII

Dodatkem k PTB byl schválen software verze   "   rev1.08   ", kterým bylo rozšířeno použití programeru MKII o tachografy MTCO 1324.

Update na SW 1.08 pro MKII zajistíme po sdělení výrobního čísla příslušného testeru.

Dodatek k PTB stáhnete zde.

Zde stáhnete český manuál k programeru MKII.

 
 
 
 
 


Opravy automobilů na splátky
Novinka

Nabízíme financování opravy Vašeho vozu a nákupy dílů na splátky.

5.000 až 50.000 Kč
 
Kontaktujte nás  +420 777 303 303

Více informací ZDE!

Rychlé odkazy / Fast Downloads
 

EN DE NL RU FR